Privacyverklaring desies.nl en sannesschoolfotografie.nl

Desies.nl is een Nederlandse onderneming (KvK 64298825) die de schoolfotografie verzorgt op basis scholen, speciaal-onderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in heel Nederland.
Sannesschoolfotografie.nl is een Nederlandse onderneming (KvK 60709006) die de schoolfotografie verzorgt op basis scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in heel Nederland.

De opdrachtgevers van desies.nl en sannesschoolfotografie.nl zijn de hierboven genoemde onderwijsinstellingen.
Wij gaan ervan uit dat de kinderen die door ons gefotografeerd worden, toestemming hebben van hun ouders.
Wij gaan ervan uit dat de ouders een toestemmingsverklaring aan de school hebben overhandigd.

Via de websites  www.desies.nl  en www.sannesschoolfotografie.nl kunnen ouders/verzorgers de foto’s van hun kinderen inzien en betalen. Hiervoor worden via de websites van desies.nl en sannesschoolfotografie.nl privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Desies.nl en Sannesschoolfotografie.nl zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens via Oypo B.V.
Bij het gebruiken van onze website verkrijgt Oypo, van Desies en Sannesschoolfotografie bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens

 

Registreren bij Oypo
Bij bepaalde onderdelen van onze website kunt u zich registreren. Oypo bewaard daarna de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Zij doen dit zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen over de uitvoering van uw bestelling.

Zij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of als dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Wij hebben deze gegevens nodig om de foto’s bij de juiste persoon te leveren en de betaling op de juiste manier te kunnen verwerken. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet. Ook publiceren wij geen foto’s (bijvoorbeeld voor promotie doeleinden) zonder vooraf expliciete toestemming ontvangen te hebben van ouders/verzorgers.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld het bedrijf dat de betalingen voor ons verwerkt.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Hiervoor werken wij o.a. met gecertificeerde SSL-verbindingen. Alle foto’s zijn voorzien van een unieke fotocode. U kunt dus alleen de foto’s bekijken waarvan u de code heeft. Van de foto’s die wij op scholen maken leveren wij een lage resolutie-bestand aan de scholen. Deze foto’s worden o.a. gebruikt voor het leerlingvolgsysteem van de school zelf.

Bewaartermijnen Oypo
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard  door Oypo b.v. (KvK 17242255)  voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Desies en Sannesschoolfotografie bewaren de fotobestanden 5 jaar. Hierdoor maken wij het mogelijk om altijd foto’s te kunnen bestellen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Desies.nl
Kerketuin 103
1689LE Zwaag
info@desies.nl
0637036312

Sannesschoolfotografie.nl                                                          
Schepenlaan 57                                                                          
1503HK Zaandam                                                                      
Info@sannesschoolfotografie.nl                                                
0638247072                                                                                

Oypo                                                                                                                                                                        
Postbus 193
5720 AD Asten 
info@oypo.nl
U kunt ons op werkdagen tussen 10:00u en 12:00u telefonisch bereiken op het nummer: +31 (0)40-8200214

 

 

Top